Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností STARLIT s.r.o., IČ: 18383769, se sídlem Bendlova 2237, 47001 Česká Lípa, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2205 a jejími zákazníky v oblasti prodeje produktů a poskytování služeb.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

 1. Vymezení pojmů

Produkt nebo Aplikace - soubor zahrnující software společnosti STARLIT s.r.o., dokumentaci v elektronické podobě a příslušná instalační média. Produkt se neprodává, pouze se poskytuje právo k jeho užívání

Licence - nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat produkt při dodržení podmínek licenční smlouvy

E-podpora - placená servisní služba realizovaná propojením počítačů na dálku prostřednictvím internetu

Služby - soubor úkonů zahrnující všechny varianty servisních zásahů a školení realizovaných společností STARLIT s.r.o.

 

 1. Nabídka produktů a služeb a jejich ceny

Informace o nabídce produktů a služeb jsou veřejně dostupné na internetových stránkách www.starlit.cz nebo v platném katalogu produktů a služeb. Podmínky používání produktů jsou vymezeny v licenční smlouvě.

Ceny produktů a servisních služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem. Veškeré ceny produktů a služeb jsou, pokud není uvedeno jinak, uváděny bez DPH. Pokud není objednaná služba v ceníku uvedena, je cena služby stanovena ceníkovou hodinovou sazbou nebo dohodou smluvních stran.

Minimální účtovaná cena zákazníkovi v případě využití servisní služby E-podpora je 100,- Kč bez DPH měsíčně.

 

 1. Objednávky produktů a služeb

Produkty a služby je možné objednat písemně, e-mailem nebo na základě vyplnění internetového objednávkového formuláře, v němž musí být pravdivě vyplněny požadované údaje. Učiněním objednávky zákazník souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a závazně objednává předmět objednávky.

Podstatné náležitosti objednávky zahrnují:

 • v případě softwarových produktů: název produktu, způsob jeho pořízení a aktualizace, počet instalací, počet bytů, výběr rozšiřujících modulů
 • v případě služeb: definice požadavku na provedení služby, místo a navrhovaný čas provedení služby
 • v případě školení: druh školení, termín a místo školení, jména účastníků
 • identifikaci objednatele - firma/jméno, IČ, sídlo/adresa, kontaktní osoba, telefon, e-mail

 

 1. Bonusový program pro smluvní partnery

Zákazníci, kteří mají uzařenou smlouvu STARLIT Optimum a STARLIT Optimum Plus, mohou čerpat výhody bonusového programu společnosti STARLIT s.r.o. Aktuální přehled platných výhod bonusového programu je dostupný na internetových stránkách www.starlit.cz v sekci Servisní smlouvy.

Výhody bonusového programu se mohou v čase měnit a společnost STARLIT s.r.o. si vyhrazuje právo některé jeho výhody v budoucnu zrušit či dočasně pozastavit.

 

 1. Dodací a platební podmínky

Produkty jsou zákazníkům distribuovány dle svého charakteru poštou, e-mailem či formou stažení z internetových stránek společnosti STARLIT s.r.o. (download). Poštovné a balné je zdarma.

Při převzetí zásilky s produktem má zákazník povinnost si ihned překontrolovat, zda je dodávka úplná a nepoškozená. V případě ztráty či poškození instalačního média si za znovu odeslání zásilky společnost STARLIT s.r.o. účtuje manipulační poplatek ve výši 300,- Kč bez DPH.

Pokud není dohodnuto jinak, platba za objednané produkty probíhá bezhotovostním převodem na základě zálohové faktury. Zálohová faktura je zákazníkovi zaslána e-mailem. Jejím zaplacením je uzavřena licenční smlouva.

Výstupy servisních služeb, kterými jsou opravená data, moduly, individuálně vytvořené tiskové výstupy apod., jsou zasílány na kontaktní e-mail uvedený při objednávce.

Není-li ujednáno jinak, servisní služby jsou fakturovány ihned po jejich realizaci a platba za ně probíhá bezhotovostním převodem. Splatnost faktury je 7 kalendářních dní.

V případě služby E-podpora fakturace probíhá souhrnně jednou měsíčně za všechna realizovaná spojení v daném měsíci a konečnou cenu bez DPH stanovuje a zaznamenává technický systém služby po ukončení spojení. Přílohou faktury je seznam fakturovaných spojení.

Dojde-li u zákazníka k prodlení s úhradou, je mu účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a společnost STARLIT s.r.o. mu může po tuto dobu pozastavit poskytování servisních služeb.

 

 1. Podmínky servisních služeb

Před poskytováním jakýchkoli servisních služeb důrazně doporučuje společnost STARLIT s.r.o. zákazníkům zálohovat veškerá data se servisními službami související, minimálně adresáře s daty programu SSB2000. STARLIT s.r.o. neodpovídá za ztrátu a poškození dat, která nebyla správně zálohována.

Úpravy programu SSB2000, které si zákazník objedná individuálně na zakázku, nemusí být plně kompatibilní s dalšími verzemi programu.

V případě poskytování služby E-podpora je nutnou podmínkou pro její realizaci připojení počítače zákazníka k internetu a spuštění programu „Starlit E-podpora“ s nahlášením zobrazovaného přístupového kódu a hesla.

Zákazník se s přijetím této služby zavazuje, že po celou dobu spojení bude přítomen u spojeného počítače a bude osobně sledovat všechny úkony provedené pracovníkem technické podpory. Zákazník může spojení kdykoli přerušit. Dojde-li k přerušení spojení z jakéhokoli důvodu, mohou na počítači zákazníka zůstat otevřené úlohy (aplikace, okna).  Po telefonické domluvě mezi pracovníkem technické podpory a zákazníkem může dojít k navázání nového spojení a dokončení úloh (uzavření aplikací, oken).

Průběh každého spojení je společností STARLIT s.r.o. nahráván a archivován po dobu 3 kalendářních měsíců za účelem prokázání oprávněnosti fakturace. Všechny videozáznamy jsou zabezpečeny v souladu s platnou legislativou (viz část G.) Zákazník se přijetím této služby zavazuje uhradit částku fakturovanou dle platného ceníku.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Společnost STARLIT s.r.o. je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a uložit zákazníkovy údaje pro realizaci svých obchodních závazků či zasílání obchodních sdělení.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou veřejně dostupné na internetových stránkách společnosti STARLIT s.r.o. v aktuálním znění a společnost STARLIT s.r.o. je oprávněna je jednostranně změnit v přiměřeném rozsahu. Jejich aktuální znění včetně změn je povinna zveřejnit bez zbytečného odkladu a informovat druhou stranu prostřednictvím oficiálních internetových stránek, popř. ve firemním zpravodaji. Druhá strana má právo během 10 dnů od zveřejnění změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2018.

 

 • SSBnet+